Česká obchodní inspekce realizovala v závěru loňského roku 159 kontrol prodejců pyrotechniky

Česká obchodní inspekce v závěru loňského roku realizovala pravidelnou kontrolní akci, zaměřenou na nabídku, prodej a skladování pyrotechnických výrobků. V období od 13. listopadu do 31. prosince 2023 provedly její regionální inspektoráty celkem 159 kontrol, pochybení zjistily při 78 z nich (49,06 %).

Vysokou závažnost spatřujeme v tom, že stále dochází k prodeji pyrotechnických výrobků osobám mladším, než u jednotlivých kategorií pyrotechnických výrobků připouští zákon o pyrotechnice,“ zhodnotil průběh a výsledky kontrolní akce úřední ředitel ČOI Ing. Jan Štěpánek.

Česká obchodní inspekce v období od 13. listopadu do 31. prosince loňského roku, tedy v období zvýšené poptávky po výrobcích zábavní pyrotechniky, v rámci kontrolní akce realizovala celkem 159 kontrol. Na kontrolní akci se podílely všechny regionální inspektoráty ČOI, které se zaměřily mimo jiné i na tržnice v příhraničí. Hlavním cílem kontrolní akce bylo ověření dodržování povinností fyzických a právnických osob při nabídce, prodeji a skladování pyrotechnických výrobků, vyplývajících ze zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi náležejících do dozorové působnosti ČOI a dalších právních předpisů upravujících prodej výrobků.

Porušení právních předpisů bylo zjištěno při 78 kontrolách, což představuje 49,06 % z celkového počtu 159 provedených kontrol. V 9 případech spolupracovala ČOI s Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, v 5 případech s Policií ČR a ve 2 případech s živnostenským úřadem.

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s kontrolní akcí bylo v období od 13. 11. do 31. 12. 2023 pravomocně uloženo 35 pokut v celkové výši 106 500 korun.

Během kontrolní akce bylo v dozorové působnosti České obchodní inspekce zjištěno porušení zákona
č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi v 58 případech
:

– v 5 případech byl porušen § 5 odst. 1, kdy byly pyrotechnické výrobky kategorií F2 a F3 prodány osobám mladším 18 let, respektive 21 let nebo bez odborné způsobilosti

– v 8případech bylo zjištěno porušení § 26 odst. 1, jenž se týká obecných požadavků na skladování pyrotechnických výrobků

– ve 38 případech bylo kvalifikováno porušení § 26 odst. 3, kdy byly zjištěny nedostatky ve vedení evidence skladovaných pyrotechnických výrobků

– ve 2 případech bylo zjištěno porušení § 27 odst. 1, kdy byla porušena povinnost, týkající se množství skladovaných pyrotechnických výrobků v prodejní místnosti

– v 5 případech bylo zjištěno porušení § 29 odst. 1, kdy byly mimo sklad nebo příruční sklad skladovány, nebo mimo prodejní místnost prodávány a skladovány pyrotechnické výrobky jiné kategorie než kategorie F1.

V rámci kontrolní akce bylo zjištěno ve 36 případech porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Nejčastějším zjištěním bylo v 18 případech porušení § 16 odst. 1, kdy prodávající porušil povinnost vydat na požádání doklad o zakoupení výrobku, a v 18 případech porušení § 12, kdy spotřebitel nebyl řádně informován o ceně prodávaných výrobků.

Zákon o pyrotechnice, mimo jiné, upravuje věkové hranice pro zpřístupnění pyrotechnických výrobků osobám z řad široké veřejnosti. Podle této právní úpravy smí hospodářských subjekt, nebo osoba s odbornou způsobilostí zpřístupnit pyrotechnické výrobky:

  • kategorie F1 – osobě, která dosáhla věku 15 let

do této kategorie patří zábavní pyrotechnika, která představuje velmi malé nebezpečí a má zanedbatelnou úroveň hluku, a která je určena pro použití na omezených plochách, včetně zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř obytných budov;

  • kategorie F2, T1 nebo P1 (vyjma výrobků určených k použití ve vozidlech) – osobě, která dosáhla věku 18 let

do kategorie F2 patří zábavní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí a má nízkou úroveň hluku a která je určena pro venkovní použití na omezených plochách,

do kategorie T1 patří divadelní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí,

do kategorie P1 patří ostatní pyrotechnické výrobky, které představují malé nebezpečí;

  • kategorie F3 – osobě která dosáhla věku 21 let, nebo získala osvědčení o odborné způsobilosti

do této kategorie patří zábavní pyrotechnika, která představuje středně velké nebezpečí, je určena pro venkovní použití na otevřených prostranstvích a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví.

Pro doplnění je potřeba uvést, že pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 může hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí dodávat na trh nebo jinak zpřístupnit pouze osobám s odbornou způsobilostí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *